MPS ry:n Johtosääntö

Johtosääntö Malmin Palloseura ry

Vahvistettiin seuran vuosikokouksessa 28.10.2021

Yleistä

1 § Sääntöhierarkia

Johtosääntö on tarkoitettu työvälineeksi kaikille yhdistyksen työntekijöille sekä luottamushenkilöille. Sen määräykset täydentävät voimassa olevaa lainsäädäntöä, työehtosopimusta ja yhdistyksen sääntöjä. Lisäksi yhdistyksessä voi olla erinäisiä sisäisiä ohjeistuksia, jotka täydentävät johtosääntöä. Ristiriitatilanteissa noudatetaan ensisijaisesti lainsäädäntöä, työehtosopimuksia, yhdistyksen sääntöjä, johtosääntöä ja lopulta johtosääntöä täydentäviä ohjeita.

2 § Johtosäännön muuttaminen

Päätös johtosäännön muuttamisesta tehdään hallituksen kokouksessa enemmistöpäätöksellä kahdessa vähintään kuukauden välein pidetyssä hallituksen kokouksessa. Esityksen johtosäännön muuttamisesta voivat tehdä seuran hallituksen puheenjohtajisto tai seuran hallituksen jäsenet.

Hallinto

3 § Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen korkeinta päätäntävaltaa käyttää sääntöjen mukaisesti kokoontuva yhdistyksen kokous. Operatiivisesta johtamisesta vastaavat hallitus sekä hallituksen valtuuttamana seuran toiminnanjohtaja ja urheilutoiminnasta vastaava urheilutoiminnan johtaja.

4 § Hallitus

Hallitus vastaa yhdistyksen sääntöjen ja vuosikokouksen päätösten mukaisesti yhdistyksen operatiivisen toiminnan johtamisesta. Yhdistyksen palveluksessa oleva työntekijä ei voi toimia sen hallituksessa. Hallitus palkkaa seuran toimiston työntekijät. Hallituksen puheenjohtaja toimii toimiston työntekijöiden esimiehenä.

Hallitus hyväksyy toimikauden ensimmäisessä kokouksessa hallituksen pelisäännöt. Hallituksen pelisäännöt ohjaavat hallituksen sisäistä toimintaa.

Hallituksen vastuulla on valvoa ja ohjata seuran strategian mukaista toimintaa.

5 § Työryhmät

Hallitus voi asettaa työryhmiä, määrätä niiden tehtävät ja valita niihin jäsenet. Työryhmien tehtävänä on tehdä hallitukselle esityksiä annetun tehtävän perusteella. Hallitus käsittelee esitykset ja tekee päätökset.

Operatiivinen toiminta

6 § Puheenjohtaja

 • johtaa ja valvoo sekä kehittää hallituksen työskentelyä
 • johtaa ja valvoo tehtyjen päätösten toteuttamista
 • huolehtii työnjaosta ja tukee yhdistyksen toimihenkilöiden työtä
 • toimii toimiston työntekijöiden esimiehenä
 • vastaa vuosikokouksen ja hallituksen kokousten koolle kutsumisesta ja osallistuu kokousten valmisteluun
 • vastaa seuran tilinpäätöksestä yhdessä toiminnanjohtajan, varapuheenjohtajan ja tilitoimiston kanssa
 • tukee toimiston työntekijöitä seuran viestinnässä

7 § Varapuheenjohtaja

 • yhdistyksen hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudeksi kerrallaan
 • varapuheenjohtajan tehtävänä on toimia puheenjohtajan sijaisena silloin, kun tämä on estynyt hoitamaan tehtäväänsä
 • varapuheenjohtaja voi kutsua hallituksen kokouksen koolle ja johtaa kokousta
 • varapuheenjohtaja avustaa puheenjohtajaa eri tehtävissä ja osallistuu vuosikokousten sekä hallituksen kokousten valmisteluun
 • edustaa seuraa Palloliiton kokouksissa yhdessä puheenjohtajan kanssa

8 § Toiminnanjohtaja

 • yleinen vastuu seuran operatiivisen toiminnan johtamisesta ja tehtävien koordinoimisesta
  • sisältää mm. toimiston viikkopalaverien organisoimisen
 • muodostaa yhdessä urheilutoimenjohtajan ja seurakoordinaattorin kanssa seuran operatiivisen johtoryhmän
 • toimii seurakoordinaattorin esimiehenä
 • vastaa seuran taloudesta yhdessä taloustiimin kanssa
  • valmistelee hallituksen puheenjohtajan kanssa seuran budjetin ja osallistuu talousraportoinnin valmisteluun
 • vastaa seuran varainhankinnasta ja yhteistyökumppanuuksista
 • vastaa seuran toimihenkilöiden (joukkueenjohtajat ja rahastonhoitajat) koulutuksista ja perehdytyksestä
  • seurakoordinaattori tukee toiminnanjohtajaa ja vastaa koulutuksista ja perehdytyksestä järjestelmien osalta
 • vastaa sidosryhmäyhteystyöstä liittojen ja virastojen sekä muiden yhdistysten osalta
 • vastaa seuran avustushakemuksista
 • vastaa seuran järjestämien tapahtumien organisoimisesta ja sisäisestä tehtävien jaosta
 • vastaa seuran viestintätiimistä ja omalta osaltaan viestinnän sisältöjen toteuttamisesta viestintätiimin sisällä sovittavin osin
 • toimii seuran omistaman Mosan Wembley Oy:n hallituksessa ja vastaa yhtiön laskutuksesta

9 § Urheilutoimenjohtaja

 • vastaa seuran urheilutoiminnasta ja valmennuslinjasta sekä sen kehittämisestä
 • vastaa seuran valmennustoiminnan ja pelaajakehityksen seurannasta
 • vastaa seuran valmentajien rekrytoinnista, kouluttamisesta ja tukemisesta
 • toimii seuran valmentajien esimiehenä
 • vastaa oppilaitosten ja Palloliiton kanssa tehtävästä urheilutoimintaan liittyvästä yhteistyöstä
 • osallistuu seuran järjestämien tapahtumien suunnitteluun ja vastaa tapahtumista urheilutoimintaan liittyvistä tapahtumista erikseen sovittavilta osin
 • toimii osana seuran viestintätiimiä ja vastaa seuraviestinnästä urheilutoiminnan osalta

10 § Seurakoordinaattori

 • vastaa seuran varustekaupan ”MPS-storen” toiminnasta
 • vastaa seuran laskutuksesta (jäsenmaksut, kenttämaksut ym.)
 • toimii seuran joukkueenjohtajien kouluttajana ja perehdyttäjänä järjestelmien osalta
 • toimii seuran tietojärjestelmien pääkäyttäjänä ja seuran sisäisenä kouluttajana
  • net ja seuran jäsenrekisteri
  • Palloliiton Pelipaikka-järjestelmä (pelaajien rekisteröinnit ja pelaajasiirrot)
  • Palloliiton Taso-järjestelmä
  • käyttöoikeus seuran Fivaldi-kirjanpitojärjestelmään
 • osallistuu seuran järjestämien tapahtumien suunnitteluun ja vastaa tapahtumista erikseen sovittavilta osin
 • toimii osana seuran viestintätiimiä ja vastaa seuraviestinnästä viestintätiimissä sovittavilta osin

11 § Valmennuspäällikkö (seurakehitys / Ville Suojala)

 • toimii määritettyjen ikäluokkien vastuuvalmentajana
 • toimii seuran sisäisenä kouluttajana
 • osallistuu seuran valmennus- ja pelaajakehitystoiminnan kehittämiseen urheilutoiminnanjohtajan johdolla

12 § Valmennuspäällikkö (aloittavat ikäluokat / Rony Metsänkivi)

 • vastaa seuran aloittavien ikäluokkien valmennuksesta ja toiminnan organisoimisesta
 • vastaa seuran päiväkotiyhteistyöstä
 • vastaa seuran futiskerhon, futiskoulujen ja futisleirien toteuttamisesta urheilutoiminnanjohtajan johdolla

13 § Seuravalmentajat

 • toimivat määritettyjen ikäluokkien vastuuvalmentajina ja tukevat seuran muita valmentajia erikseen sovittavilta osin

Talous

14 § Taloudenhoitoa koskevat yleissäännökset

Taloudenhoitoa koskevat yleissäännökset määräytyvät yhdistyslain, kirjanpitolain ja kirjanpitoasetuksen sekä yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

15 § Talouden ohjaus ja seuranta

Yhdistyksen syysvuosikokouksessa hyväksytään vuosittain toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimikautta varten.

Taloutta seurataan kuukausittaisen talousraportoinnin kautta. Talousraportoinnista vastaavat hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja yhdessä. Talousraportointi käsitellään kaikissa hallituksen kokouksissa.

16 § Kirjanpito

Yhdistyksen kirjanpito hoidetaan ja tilinpäätös laaditaan hallituksen valitsemassa tilitoimistossa sääntöjen ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Seuran taloustiimi pitää säännöllisiä kokouksia tilitoimiston kanssa.

17 § Pankkitilien käyttöoikeudet

Tilinkäyttöoikeudesta seuran kaikkiin tileihin päättää seuran hallitus. Tilinkäyttöoikeus seuran tileihin on hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla sekä toiminnanjohtajalla. Joukkueiden tilinkäyttöoikeudet päivitetään vuosittain.

18 § Talousohjesäännöt

Yksityiskohtaisempia ohjeita taloudenhoitoon annetaan yhdistyksen talousohjesäännöissä.

Johtosääntöä täydentäviä asiakirjoja:

Liite 1: Hallituksen pelisäännöt

Liite 2: Talousohje

Liite 3: Toimikauden toimintasuunnitelma

MPS:n tapa toimia

 • Pelaajat

  Saan olla oma itseni, pelata omalla tasollani, minulle sopivassa joukkueessa lähialueella ja kannustavassa ympäristössä

 • Valmennus

  Valmennus on laadukasta, suunnitelmallista ja vastuullista kaikissa tasoryhmissä

 • Seura

  Haluamme kehittyä seurana vastuullisesti ja kestävästi sekä tarjota perheille kustannustehokkaan harrastuksen

 • Yhteisö

  Menestymme yhdessä. Jokaisen panos jalkapallon ja nuorten eteen on korvaamaton.