MPS ry:n säännöt

Malmin Palloseura ry:n säännöt 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Malmin Palloseura ry (MPS) ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on jäsentensä ruumiillisen ja henkisen kunnon kehittäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. harjoittaa urheilullista valistus- ja kasvatustyötä erityisesti nuorten keskuudessa,
 2. järjestää harjoituksia, kilpailuja, neuvontaa, ohjaus- sekä juhla- ja huvitilaisuuksia.


Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankkia ja omistaa kiinteistöjä ja harjoitustiloja sekä harjoittaa kioski- ja ravintolaliikettä ja vuokrata toiminnan edellyttämiä tiloja ja palveluita.

Lisäksi yhdistys voi tarjota kouluttamiseen, hallintoon ja kunnossapitoon liittyviä palveluita.

3. Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä olevan lapsen vanhemmat voivat liittyä perhejäseniksi.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain yksi luonnollinen henkilö kerrallaan.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksuns maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Lisäksi hallitus voi antaa huomautuksen, asettaa kilpailu- tai toimintakieltoon taikka erottaa jäsenen, jos tämä ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran tarkoitusta tai antidopingsäännöstöä tai toimii törkeästi vastoin urheilun yleisiä tai seuran ja SPL:n määrittelemiä eettisiä periaatteita. Kurinpito on mahdollista myös, mikäli seuran jäsen
rikkoo seuran tai seuran joukkueen laatimia sääntöjä.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään kahden vuoden toimintakielto.

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa WADA:n ja Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä, sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä. Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä. Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja kansalliselle
lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

Hallitus päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Erottamispäätöksestä erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on tehtävä kirjallisesti seuran hallitukselle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Hallituksen on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä, perhejäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä sekä neljä (4) varajäsentä sekä kunniapuheenjohtaja. Mikäli syyskokous ei toisin päätä, sama henkilö voi kuulua hallitukseen yhtäjaksoisesti enintään kuusi (6) vuotta, jonka jälkeen hänet voidaan valita uudelleen hallitukseen aikaisintaan kahden (2) vuoden kuluttua. Hallituksen apueliminä yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen määräämät alatoimikunnat.
Hallituksen toimikausi on yhdistyksen syyskokousta seuraava 1. marraskuuta – 31. lokakuuta välinen ajanjakso.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä taikka joku heistä yhdessä hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on 1. marraskuuta – 31. lokakuuta välinen aika.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuussa ja syyskokous hallituksen määräämänä päivänä syys-lokakuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, perhejäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 15-18-vuotiaan varsinaisen jäsenen äänioikeutta voi valtakirjalla käyttää hänen yksi huoltajansa.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille heidän yhdistyksen jäsenrekisteriin ilmoittamaansa
sähköpostiosoitteeseen lähetetyllä sähköpostikutsulla, tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla
ilmestyvässä sanomalehdessä

11. Vuosikokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
  kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen esityslista
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
  ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
  kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen esityslista
 5. vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
  jäsenmaksujen suuruudet
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Yhdistyksen toimisto ja toimihenkilöt
Yhdistyksen käytännön toiminnasta vastaa toimisto, milloin syyskokous niin päättää.
Yhdistyksellä voi olla toiminnanjohtaja ja muita toimihenkilöitä. Toiminnanjohtajan ja muiden toimihenkilöiden palkkaamisesta ja sopimusehdoista päättää hallitus tai hallituksen valtuuttama(t) hallituksen jäsen(et) syyskokouksen vahvistaman tulo- ja menoarvioesityksen mukaisesti.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

PRH:n vahvistamat 14.03.2024

MPS:n tapa toimia